Sosyal Masa – Sosyalmasa.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Tasarım Hakkının Gaspı

Tasarım Hakkının Gaspı

admin admin -
59 0

Topluluk Hukuku ve Kanunumuzda hak sahipliği açısından gerçek tasarım sahibi ilkesi benimsenmiştir. Gerçek tasarım sahibi ilkesi gereği tasarımın tescil öncesi ve sonrası hak sahibi aynı kişi olmalıdır. Tescil, kendi adına kayıtlı kişi lehine bir karine oluştursa da, bu karine çürütülebilmektedir. TPE, gerçek hak sahibini soruşturma yetkisine sahip değildir ve başvuru sahibinin beyanına göre işlem yapar. Yenimahalle Boşanma Avukatı, Yenimahalle Avukat, Yenimahalle Marka Avukatı, Yenimahalle Vergi Avukatı, Yenimahalle Tazminat Avukatı, Yenimahalle Değer Kaybı Avukatı, Yenimahalle İdare Avukatı, Yenimahalle Gayrimenkul Avukatı, Yenimahalle Kira Avukatı, Yenimahalle İcra Avukatı arayanlar Dikkat!

Bu nedenle ayni hak sahipliği ilkesini benimseyen Kanunumuz, bu ilkeye aykırı hareketlerin olabileceğini ve hak sahibi dışındaki kişilerin tasarımı kendi adlarına tescil ettirebileceğini öngörmüş ve tescil ettirme ihtiyacı hissetmiştir. Hak sahibini korumak için gasp kurumunu içerir. 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/f.I maddesi hükmüne göre, gerçek tasarım hakkı sahibinden başkası tarafından başvuru yapılmış veya hak sahibinden başkası adına tescil edilmişse, diğer hak ve talepleri, gerçek hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, tasarım hakkına halel gelmeksizin saklıdır. Tasarım hakkı sahipliğinin devrini talep etme ve dava açma hakkına sahiptir (KHK 554 m.19/f.I). Yenimahalle Boşanma Avukatı, Yenimahalle Avukat, Yenimahalle Marka Avukatı, Yenimahalle Vergi Avukatı, Yenimahalle Tazminat Avukatı, Yenimahalle Değer Kaybı Avukatı, Yenimahalle İdare Avukatı, Yenimahalle Gayrimenkul Avukatı, Yenimahalle Kira Avukatı, Yenimahalle İcra Avukatı arayanlar Dikkat!

Tasarım hakkı mülkiyeti üzerinde kısmi hak talep edilmesi halinde 19 uncu maddenin birinci fıkrası hükmüne göre hak sahipliğinin tanınmasını isteme ve dava açma hakkı vardır (KHK 554 m.19/f. III). Diğer bir deyişle, ortak tasarım sahipliğinde, ortaklardan yalnızca bir veya birkaçının diğer hak sahibi veya sahiplerinin haklarını gasp ederek tescil başvurusunda bulunması veya tasarımı kendi adına veya kendi adına tescil ettirmesi veya tescil ettirmesi. kendi adına, ortak tasarımcı veya hakları gasp edilen tasarımcılar da haraç davası açabilirler.

Kısaca tasarımın sahibi olmayan veya tek başına bu hakka sahip olmayan bir kişi tasarımın tescili için başvurmuş veya bu kişi adına tescil edilmiş ise gerçek tasarımcı veya tasarımcılar tasarımlarını koruyabileceklerdir. Gasp davaları ile haklar. Hukukumuzda tasarımın gaspı, hem hükümsüzlük (md. 43) hem de tecavüz (md. 48/A) hallerinden biri olarak düzenlenmekle birlikte, haraç davasıyla özel olarak korunmaktadır. Yenimahalle Boşanma Avukatı, Yenimahalle Avukat, Yenimahalle Marka Avukatı, Yenimahalle Vergi Avukatı, Yenimahalle Tazminat Avukatı, Yenimahalle Değer Kaybı Avukatı, Yenimahalle İdare Avukatı, Yenimahalle Gayrimenkul Avukatı, Yenimahalle Kira Avukatı, Yenimahalle İcra Avukatı arayanlar Dikkat!

Bu kapsamda, tasarım hakkına sahip olmayan bir kişi tarafından tescil başvurusu yapılmışsa veya tasarım bu kişi adına tescil edilmişse, gerçek hak sahibi tasarımın hükümsüzlüğünü iddia edebilir veya tescil başvurusunda bulunabilir. tasarımın gaspı nedeniyle hak sahipliğinin devri davası (Madde 19/f.I). Devir davasının yanı sıra 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname madde 19/f.I hükmü uyarınca tasarımdan doğan diğer hak ve talepler saklıdır, tecavüz nedeniyle ileri sürülebilecek tüm alacak ve davalar gerçek tasarım sahibi tarafından öne çıkarılmıştır. Başka bir deyişle, ceza davası, transfer davası ile ikame edilebilir. Haraç müessesesi tasarım hukukunda olduğu gibi patent hukuku açısından da kabul görmüştür.

Ancak 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de patent isteme hakkının gaspı (md. 12) ve patentin gaspı (md. 13) iki ayrı hükümde düzenlenmiştir.

551 ve 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki düzenlemeler genel olarak paralel olmakla birlikte önemli farklılıklar da bulunmaktadır. En önemlisi, 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’den farklı olarak gasp açıkça bir ihlal hali sayılmıştır. Cemaat Hukukunda da haraç müessesesi kabul edilmiştir. AT 6/2002 Yönetmeliğinin 15. Maddesine göre; Tescilli bir topluluk tasarımının talep edilmesi veya Kanun’un 14. Maddesi kapsamında hak sahibi olmayan bir kişi adına tescil edilmesi halinde, tasarımın gerçek sahibi, topluluk tasarımının meşru sahibi olarak tanınma talebinde bulunabilir.  Yenimahalle Boşanma Avukatı, Yenimahalle Avukat, Yenimahalle Marka Avukatı, Yenimahalle Vergi Avukatı, Yenimahalle Tazminat Avukatı, Yenimahalle Değer Kaybı Avukatı, Yenimahalle İdare Avukatı, Yenimahalle Gayrimenkul Avukatı, Yenimahalle Kira Avukatı, Yenimahalle İcra Avukatı arayanlar Dikkat!

Ayrıca 6/2002 sayılı Topluluk Yönetmeliğinin 25/I,c maddesine göre, mahkeme kararı uyarınca hak sahibinin Yönetmeliğin 14. maddesine göre topluluk tasarımı hakkını talep etmeye yetkili olmaması durumunda, o zaman topluluk tasarımının geçersizliği ileri sürülebilir. Görüldüğü üzere Topluluk Hukukunda tasarım hakkının gaspı hükümsüzlük sebebi sayılmaktadır. Ancak Yönetmelik, iptal davası açılabilmesi için tasarım hakkına sahip olmayan kişinin gerçekten tasarım hakkı talep etme yetkisinin bulunmadığını gösteren mahkeme kararı istemiştir.

Yani toplu tasarımın hükümsüzlüğünün ileri sürülebilmesi için öncelikle topluluk tasarımı talep eden kişinin hak sahibi olmadığının tespitine yönelik tespit davası açılması gerekecektir. Kanun Tasarısı’nın 19. ve 20. maddelerinde “hak sahibine hak devri” başlığı altında gasp kurumu düzenlenmiştir. 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname m.19/f.I ve II hükmü Taslak’a geçirildi.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir