Sosyal Masa – Sosyalmasa.com

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Dernek Kurmak İçin Gerekli Şartlar

Dernek Kurmak İçin Gerekli Şartlar

admin admin -
27 0

Dernek Kurmak İçin Gerekli Şartlar

Kişi topluluğu şeklinde oluşan ve bir manevi amaç güden dernekleri Medeni Kanun 56. Ve 100. Maddeleri arasında düzenlemiştir. Bu konuda 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler yönetmeliği de yürürlüktedir.

Medeni Kanun’un 4963 sayılı kanunla değiştirilmiş 56. Maddesi uyarınca “Dernekler gerçek veya tüzel en az yedi kişinin, kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır”.

Dernek kurmak için bazı şartları bir araya getirmek gerekmektedir. Bu şartlardan kısaca bahsetmek gerekirse:

1. Gerçek veya tüzel yedi kişi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış kuruluş bildirimi formu.

2. Derneğin kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış olan dernek tüzüğü.

3. Derneğin kurucularının arasında tüzel kişilerin mevcudiyeti durumunda, bu tüzel kişinin veya kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişilerin organları tarafından yetkilendirilmiş olan gerçek kişi de belirtilmek sureti ile kaydını bu konuda almış kararın örneği.

4. Kurucular arasında yabancı dernek yahut vakıf haricinde kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verilmiş olduğunu belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış olan yazılı şekilde beyan.

5. Kurucular arasında eğer yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye’de oturum ve yerleşim iznine ve hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin örnekleri.

 6. Dernek merkezinin yani ikametgahının tapu kütüğünde mesken olarak gösteren yerlerde bulunacak olması durumunda kat maliklerinin kurulunun oybirliği ile alacağı muvaffakiyet namenin örneği.

*Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya normal üye olamazlar. Ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine çocukların yasal temsilcilerinin yazılı izni de eklenir. Çocuk derneklerine 12-17 yaş arası her çocuk katılabilir. Ancak 15 yaşından küçük çocuklar dernek kurullarına katılamazlar.

*Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine verdikleri anda tüzel kişiliğini kazanırlar. Bu belgelerde bir eksiklik varsa sonradan düzeltilmesi istenir. Düzeltilmezse dernek feshedilir.

*Mülki idare amirliğince, derneğin kuruluş bildirim formu gün ve saat ile dernekler birimine iletilir. Başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin teslim alındığına dair alındı belgesi iletilir.

Dernek Tüzüğü

Dernek kurmak için gerekli şartlardan bir tanesi de derneğin tüzüğünün bulunmasıdır. Derneğin tüzüğünde aşağıdaki kısımların bulunması zorunludur.

l Derneğin ismi ve dernek merkezi.

l Derneğin ideal amacı ve bu amacın gerçekleştirilmesi için dernekçe yapılacak çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.

l Derneğe üye olmanın, üyelikten çıkmanın ve çıkarılmanın şartları ve şekilleri.

l Dernek genel kurulunun toplanma zamanı ve şekli. (Dernek genel kurulu ilk altı ay içerisinde toplanmaz ise dernek kendiliğinden sona erer.)

l Dernek genel kurulunun yetki ve görevleri, oy kullanma usul ve şekilleri.

l Yönetim ve denetim kurulunun görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayıları.

l Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise nerde ve nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.

 l Üyelerin her birinin ödeyeceği giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.

l Derneğin gelirlerinin kaynakları.

l Derneğin dernek içi denetim şekli

l Dernek tüzüğünün hangi yollarla değiştirilebileceği.

l Derneğin feshi halinde malvarlığı tasfiyesinin nasıl yapılacağı.

l Derneğin geçici yönetim kurulu üyelerinin ismi, soy ismi, görevi ve unvanı.

l Dernek tüzüğünde kanundan doğan ve belirtilmesi zorunlu olarak gerekmekte olan huşular dışında, kanuna ve hukuka aykırı olmamak şartı ile ekleme yapılabilir.

Bu şartları sağlayan dernek tüzüğü geçerli bir tüzüktür.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir